Osaka Gas Co., Ltd.
大阪ガス株式会社

小幡 成雄
Shigeo Obata

鶴田 嵩
Koh Tsuruda